חוק המתווכים - עיקרי החוק והסברים
 22 באפריל 2007
 ב-1 באפריל 1997 נכנס לתוקף חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו-1996. בהתאם לחוק זה "תיווך   במקרקעין" הינו הפגישה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקת זכות מקרקעין (זכות במקרקעין הינה זכות בין אם היא רשומה ובין אם לאו). (מקרקעין הם: דירה/בנין/קרקע/מבנה תעשייתי)
תנאי רשיון לעסוק במקצוע
מי רשאי לעסוק במקצוע התיווך?
מי שעמד בהצלחה בבחינה לקראת רשיון תיווך במקרקעין ומחזיק ברשיון בר-תוקף הומצא ע"י רשמת המתווכים במקרקעין שבמשרד המשפטים, או מי שפטור מבחינה בהתאם לכללים המפורטים בחוק. מתווכים ותיקים שהינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל ושעסקו בתיווך מקרקעין ערב קבלתו של החוק (ביום 1.4.97), רשאים לעסוק במקצוע ללא רשיון, עד שנתיים מיום קבלתו של החוק. שר המשפטים הינו השר הממונה על ביצוע החוק והוא מינה רשם מתווכים שתפקידו לתן רשיונות למתווכים במקרקעין. חובת חתימה על טופס הזמנת שירותי תיווך במקרקעין
סעיף זה מהווה רפורמה משמעותית, והוא נועד להסדיר את היחסים בין המתווך ללקוח:
מתווך לא יהיה זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן הוא בעל רשיון תיווך, והלקוח חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת התיווך. לא די בפעולת התיווך עצמה, אלא חייבת להיות הזמנה בכתב, שתכלול את כל הפרטים הנדרשים בחוק. הזמנת שירותי תיווך חייבת לכלול: שם המתווך והלקוח ומספרי זהותם, סוג העסקה (מכירה/קניה/השכרה/שכירות), תיאור הנכס נשוא פעולת התיווך, מחיר מבוקש או מוצע (בקירוב), הסכום המוסכם של דמי התיווך - שיכול להיות נקוב באחוזים ממחיר העסקה, וכן האם המחיר המוסכם כולל מע"מ.
בית הדין המחוזי בבאר שבע קבע לאחרונה כי סעיף שהופיע בחוזה מכירת דירה ובו התחייבות של מוכרים לשלם דמי תיווך, אינו עונה על דרישות סעיף 9 לחוק המתווכים ואינו יכול להוות תחליף להזמנה בכתב המהווה שלב ראשוני ומקדמי של התקשרות בין המתווך ללקוח, ולפיכך דחה בית המשפט את ערעורו של המתווך לדמי תיווך בהעדר הזמנה נוספת. עולה מכאן שבעוד שדרישת הכתב המהותית פונה בחוקים אחרים לשני הצדדים במידה שווה, הרי שכאן היא נוטה לכיוון הצד לחוזה המכר ולא לכיוון המתווך.
שירותי תיווך בלעדיים
מותר למתווך וללקוחו להסכים ביניהם על שירותי תיווך בלעדיים, בתנאי שתיחתם ע"י הלקוח הזמנת שירותי תיווך בה ייקבע במפורש שזו הזמנה לשירותי תיווך בלעדיים. בטופס חייבת להיות מפורטת תקופת הבלעדיות (תקופת בלעדיות איננה מוגבלת והיא נתונה למו"מ בין המתווך ללקוח).
מועד תשלום דמי תיווך
דמי תיווך ישולמו למתווך מיד עם חתימת הסכם מחייב בין הצדדים (הסכם מחייב הינו זיכרון דברים או חוזה) יש לשים לב: חובת התשלום למתווך עפ"י חוק המתווכים, הינה עם חתימת הסכם מחייב וללא כל קשר לביצוע או לסיום העסקה, כך שאם העסקה לא יצאה לפועל לאחר חתימת ההסכם, הרי שעדיין חלה חובת תשלום למתווך, כי את חלקו הוא עשה.
איסור פעולות משפטיות
זיכרון דברים ו/או חוזה הם מסמכים כאלה) ומומלץ, לכן, לקונה ולמוכר להיות מיוצגים ע"י עורכי דין (בהתאם לחוק בישראל אותו עו"ד יכול לייצג את הקונה ואת המוכר והוא חב חובת נאמנות כלפי שניהם)
הסכם שלא יוצא לפועל
כאשר הסכם לא יוצא לפועל מסיבות שונות (בעיות שבין המוכר והקונה למשל) גם אז זכאי המתווך לקבל את דמי התיווך. כי הוא את חלקו עשה. מרגע שנחתם זיכרון דברים או חוזה בין המוכר והקונה, סיים המתווך את עבודתו והוא זכאי לדמי התיווך. כלומר, גם אם השתבש דבר כלשהו בעסקת המכר לאחר חתימת החוזה, למתווך מגיעים דמי התיווך.
דיני זיכרון דברים: גם זיכרון דברים יכול להיות מוכר על-ידי בית משפט כחוזה מכוח החוזים, והוא יכול להיות מחייב ובתור שכזה יחויבו הצדדים לשלם דמי תיווך גם אם בסופו של דבר לא נחתם הסכם ממש .
 
רשם המתוכים - רח' בן יהודה 34, ירושלים 91024, טל. 02-5696100/1/3